GreeCE TRIP - Ubytování v Řecku

www.greece-trip.info


První stopy po osídlení se v řeckém regionu se objevily již v době paleolitu (120,000 - 10,000 pnl.)

V dalším vývojovém období - neolitu (7.000 - 3.000 př. nl), začaly rozkvétat v řeckém regionu mnohé " neolitické"osady. Z tohoto období zde bylo objeveno mnoho budov a hřbitovů, např. V Thessálii (Sesklo a Dimini) dále v Makedonii a na Peloponésu....atd.

Počátek doby bronzové (3000-1100 př.nl), byl poznamenán vzhledem prvních měst v Egejském moři (Poliochni Lemnosu). Prosperující vesnice se nacházely na Krétě, na řecké pevnině, na území Kyklád a na severovýchodě Egejského moře. Jednalo se o oblasti,ve kterých se začaly rozvíjet chararkteristické kulturní vzory. Na počátku druhého tisíciletí před naším letopočtem, se objevují na "minojské" Krétě organizované palácové společnosti a jako důsledek této kultury i první písemné systémy. Minojská kultura, jejíž středem je palác Knossos, vytvářela síť kontaktů s lidmi z východního Středomoří a přejímala jednotlivé prvky z těchto kultur.Minojská kultura pak následně ovlivňovala směr, ktreým se ubírala kultura řecké pevniny a ostrovů v Egejském moři.

Na řecké pevnině "mykénští Řekové" těží ze škod, které byly způsobené na Krétě erupcí sopky na Santorini (1500 př.nl) a stávají se dominantní silou v Egejském moři v posledních stoletích druhého tisíciletí před naším letopočtem. Mykénské "citadely" - vyšehrady v Mykénách, Tirynsu, Pylosu, Thébách, Gla, Aténách a Iolkosu, jsou základem organizovaných byrokratických království. Rozsáhlé ničení Mykénských center, kolem 1200 př.nl, vedla k poklesu "mykénské civilizace" a přesunům obyvatelstva do Malé Asie a na Kypr (1. řecká kolonizace).

Přibližně po dvou stoletích ekonomické a kulturní nečinnosti, známé jako "řecká doba temna" (1150 - 900 př. nl), následuje tzv. "období Geometrické" (9. -. 8. století př. nl), ve kterém dochází k "řeckému oživení" - renesanci. V této době vznikají řecké městské-státy, rovněž řecká abeceda a Homérovy eposy (konec 8. století před naším letopočtem.). V dalších letech, které následovaly jako tzv. "Archaické období" (7. -. 6. století př. nl) dochází k významným společenským a politickým změnám. Řecké městské-státy zřídily kolonie ve Španělsku - na západě , u Černého moře na severu a v severní Africe na jihu (2.řecká kolonizace) a položily základ pro úspěšný rozvoj "klasického období ". Klasické období (5.-4. století př. nl). bylo podporováno duchovní a politickou nadvládou Atén.Druhá polovina 5. století. Př. nl byla označována jako "zlatý věk " nebo "Periklovo období". Po konci peloponéské války v roce 404 př. nl, Atény ztrácí své dominantní postavení.

Nové síly se objevují ve 4. století. Př. nl s příchodem Filipa II a jeho syna Alexandra, řečtí Makedonci začínají hrát vedoucí úlohu v řeckém regionu. Vojenská výprava Alexandra na východ,kde si podrobil uzemí až k řece Indus pak dramaticky změnila podobu tehdy známého geografického a politického rozdělení světa. Po smrti Alexandra Velikého byla tato obrovská říše rozdělena mezi jeho generály a vytvořila se království, která převážně vládla během Hellenistického období (3. -. 1. století před Kristem). V těchto dobách zůstává převážná většina měst autonomními celky, ale ztrácejí pozvolna na slávě a své staré moci.

S příchodem Římanů a konečným dobytím řeckého uzemí Římany v r.146 pnl. se stalo Řecko součástí Říše římské. V období římské nadvlády (1. století př. nl -. 3. století našeho letopočtu.),byla většina římských císařů zastánci a obdivovateli "řecké kultury a řeckých měst" - především Atén.

Při poutích svatého Pavla v průběhu 1. století. , docházelo k šíření křesťanství na řeckém území a toto nové náboženství postupně vytlačovalo uctívání dvanácti bohů "Olympských".

Dnešní návštěvník Řecka má příležitost vidět "pozůstatky" z řecké historie od doby kamenné až k římskému období v mnoha archeologických lokalitách a archeologických muzeích a sbírkách, které se nacházejí po celém Řecku.

Rozhodnutí Konstantina Velikého přesunout hlavní město říše z Říma do Konstantinopole (324 nl), vedlo k posunu významu "východní části říše". Tento přesun znamenal začátek byzantského období, během něhož je Řecko významnou součástí byzantské říše. Po r.1204, ve kterém byla Konstantinopole okupována západními křižáky, se části řeckého území rozdělují mezi západní vůdce a benátčané zaujímají strategické pozice v Egejském moři (ostrovy nebo pobřežní města),tak aby měli pod kontrolou obchodní cesty. Znovuopuštění Konstantinople od Byzantských v r. 1262 je posledními známkami života říše. Otomané se postupně začali ujímat území od 14. století.n.l., aby tak dokončili rozpad impéria, který končí dobytím Konstantinopole v roce 1453. Kréta byla poslední částí řeckého území, které si podrobili otomané v r.1669. Poté na území Řecka následují čtyři století osmanské nadvlády až do počátku řecké revoluce v roce 1821.

Z byzantského období a z období osmanské nadvlády je zde mnoho památek, jako např. byzantské kostely a kláštery, osmanské stavby, okouzlující byzantské a franské hrady a různé jiné památky jako tradiční osady, z nichž si mnohé dodnes uchovávají svůj stavební sloh.

Výsledkem řecké revoluce bylo v roce 1830 vytvoření nezávislého Řeckého království,ale na omezeném územním rozsahu. Další území s řeckou populací pak byla postupně integrována do řeckého státu během 19. a počátkem 20. století. Řecko dosáhlo svého tehdejšího maximálního rozsahu po první světové válce v roce 1920, díky vlivu tehdejšího řeckého premiéra Eleftheria Venizelose. Současnou gegografickou podobu má Řecko od konce druhé světové války, kdy k Řecku byla přičleněna i území Dodekanision.

V roce 1974, po sedmi letech diktatury, proběhlo v Řecku referendum a z Řecké monarchie se stává Řecká demokratická republika s předsedou vlády. Od 1981 je pak členem Evropského společenství / Evropské unie.

                

             Kontakty ubytování

Komunikace v českém a slovenském jazyce
E-mail:
greece.trip@seznam.cz
Telefon:
+420 737 433 682
česky, slovensky, řecky

GR:+30 698 679 3400
Skype - jorfanu1
 

Komunikace v českém , anglickém, německém a řeckém jazyce
Email:

OrfanosMarkosNikolaos@gmail.com

Telefon:

+490 157 712 404 18 - i sms - česky, německy, anglicky, řeckyUžitečné odkazy - Řecko

Nejoblíbenější zájezdy

Jiné zájezdy

Vlastní dopravou              >>

Pobytové                          >>

Poznávací                        >>

Exotické                           >>

Eurovíkendy                    >>

ČR a SR                          >>

Lyžařské                         >>

Lázně                              >>

Turistika                          >>

Jazykové kurzy                >>